Styrelsen


Styrelsen är det verkställande organet för Kemistklubben och består av 8st ordinarie medlemmar. Styrelsen sammankallas av styrelseordföranden ca. en gång per vecka.

Arbetsordningen säger följande om styrelsen:

 

22 § Styrelsen består av ordförande, viceordförande, ekonomiser, näringslivsansvarig, sekreterare, klubbhövding, idrottsminister och programchef.

23 § Styrelsen åligger att

          1) leda och organisera klubbens verksamhet

          2) förbereda ärenden som ska behandlas på klubbens medlemsmöten

          3) verkställa samtliga mötesbeslut

          4) besluta om mindre köp

          5) sköta arkivet och förvalta lösöret

          6) avgöra ärenden som enligt stadgarna eller arbetsordningen icke ankommer på ordinarie medlemsmöte, eller ärenden
              som ordinarie medlemsmöte befullmäktigat styrelsen att avgöra

          7) före årsmötet behandla samtliga till klubbens verksamhet hörande kassaberättelser

          8) till årsmötet inlämna års- och kassaberättelse samt inventarieförteckning

          9) i samråd med fakultetsrådet ansvara för studieinformationen

          10) sköta klubbens informationsflöde

          11) övervaka samtliga arrangemang som genomförs i Kemistklubbens namn

          12) planera gulnäbbsverksamheten

          13) sköta om distributionen av kompendier och förmedla studiematerial

          14) övervaka klubbens och dess medlemmars intressen.

24 § Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta rösterna förena sig. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst.

25 § Över styrelsebeslut förs protokoll, vilka undertecknas av mötets ordförande och sekreterare.

26 § Styrelseordförande åligger att:

          1) sammankalla och leda styrelsemöten och därtill även leda ordinarie samt extra medlemsmöten

          2) övervaka att styrelse, funktionärer och medlemmar fullgör sina åligganden

          3) övervaka att beslut verkställs

          4) vid förfall av kurator träda i hens ställe

          5) fungera som studeranderepresentant i styrelsen för Tekniska Föreningen i Finland.

          6) fungera som sekreterare i Axels och Stinas Gamylers styrelse (AIR)

27 § Viceordförande åligger att:

          1) bistå styrelseordförande samt vid förfall av denne träda i hens ställe

          2) sköta högskolepolitiska ärenden

          5) upprätthålla kontakter till vänföreningar, fakultetsråd och studentkåren

          6) bevaka klubbens samt dess medlemmars

          7) aktivt undersöka och föra klubbmedlemmarnas förslag till bättre studier och studiemiljö till studentkåren och Åbo
              Akademis beslutsfattare

          8) fungera som kontaktperson till gulnäbbar och tutorer

          9) sköta om anskaffandet av teknologmössor, halare och eventuella KK-plagg

28 § Ekonomisern åligger att:

          1) inom styrelsen speciellt ägna sig åt ekonomiska frågor

          2) indriva klubbens alla fordringar samt inom av styrelsen utsagd tid indriva medlemsavgifterna med hjälp av
              sekreteraren

          3) i god tid före årsmötet sammanställa bokslutet och överlämna det till verksamhetsgranskarna.

          4) övervaka den ekonomiska skötseln av Redox, kompendie-verksamheten och övriga projekt, samt i god tid före
              årsmötet infordra bokslut över dessas ekonomi

          5) handha föreningen Axels och Stinas Gamylers ekonomi samt till föreningens årsmöte framlägga ekonomisk
              redovisning

          6) koordinera all anskaffning av medel för klubbens verksamhet och projekt

          7) löpande bokföra alla konto- och kassahändelser samt arkivera alla verifikat, såsom kvitton, kontoutdrag och
              kassarapporter

          8) sitta som medlem i finansutskottet

29 § Näringslivsansvarig åligger att:

          1) ansvara för klubbens kontakter till näringslivet

          2) ombesörja alla med korrespondens sammanhängande göromål och ansvara för bjudningar av föredragshållare till
              ordinarie medlemsmöte

          3) fungera som medlem i Axels och Stinas Gamylers styrelse (AIR)

          4) handha Axels och Stinas Gamylers medlemsregister

          5) i klubbens regi ordna exkursioner

          6) sitta som medlem i finansutskottet

          7) koordinera klubbens sponsoreringsverksamhet

30 § Sekreteraren åligger att:

          1) föra protokoll vid ordinarie och extra medlemsmöten samt vid styrelsemöten

          2) sammanställa årsberättelsen till klubbens årsmöte samt till Redox

          3) utfärda kallelser och inbjudningar till möten med undantag av styrelsemöten

          4) samla och arkivera publikationer och artiklar för klubbens verksamhet samt ansvara för skötseln av och ordningen i
              klubbens arkiv och register

          5) förvalta och ansvara för klubbens kanslimaterial

          6) sköta Kemistklubbens informationsverksamhet

31 § Klubbhövdingen åligger att:

          1) fungera som Borgrådets ordförande

          2) fungera som medlem i kuratorsnämnden

          3) kontrollera utförandet av arbetsplikten

32 § Idrottsministern åligger att:

          1) tillsammans med Axels Sportklubb r.f. sköta klubbens motionsverksamhet

          2) vid styrelsemöten föredra ärenden som inte ankommer på övriga styrelsemedlemmar

33 § Programchefen åligger att:

          1) fungera som Programutskottets ordförande och sammankalla detta utskott till möte

          2) ansvara för klubbens programutbud

          3) inom styrelsen ägna sig åt kulturella frågor

          4) vid behov bistå näringslivsansvarig vid ordnande av exkursioner