Styrelsen


 

Styrelsen är det verkställande organet för Kemistklubben och består av 9st ordinarie medlemmar. Styrelsen sammankallas av styrelseordföranden ca en gång per vecka.

Arbetsordningen säger följande om styrelsen:

22 § Styrelsen består av ordförande, viceordförande, ekonomiser, sekreterare, marknadsförare, näringslivsansvarig, klubbhövding, idrottsminister och programchef


23 § Styrelsen åligger att

 1. leda och organisera klubbens verksamhet

 2. förbereda ärenden som ska behandlas på klubbens medlemsmöten

 3. verkställa samtliga mötesbeslut

 4. besluta om mindre köp

 5. sköta arkivet och förvalta lösöret

 6. avgöra ärenden som enligt stadgarna eller arbetsordningen icke ankommer på ordinarie medlemsmöte, eller ärenden som ordinarie medlemsmöte befullmäktigat styrelsen att avgöra

 7. före årsmötet behandla samtliga till klubbens verksamhet hörande
  kassaberättelser

 8. till årsmötet inlämna års- och kassaberättelse samt inventarieförteckning

 9. i samråd med fakultetsrådet ansvara för studieinformationen

 10. sköta klubbens informationsflöde

 11. övervaka samtliga arrangemang som genomförs i Kemistklubbens namn

 12. planera gulnäbbsverksamheten

24 § Styrelsens beslut fattas med majoritet . Faller rösterna lika avgör ordförandens röst.

25 § Över styrelsebeslut förs protokoll, vilka undertecknas av mötets ordförande och sekreterare.

26 § Styrelseordförande åligger att:

 1. sammankalla och leda styrelsemöten och därtill även leda ordinarie samt extra medlemsmöten

 2. övervaka att styrelse, funktionärer och medlemmar fullgör sina åligganden

 3. övervaka att beslut verkställs

 4. vid förfall av kurator träda i hens ställe

 5. fungera som studeranderepresentant i styrelsen för Tekniska Föreningen i Finland.

27 § Viceordförande åligger att:

 1.  följa klubbens verksamhet och bistå styrelseordförande samt vid förfall av denne träda i hens ställe 

 2. sköta högskolepolitiska ärenden samt aktivt undersöka och framföra klubbmedlemmarnas förslag till bättre studier och studiemiljö till studentkåren och Åbo Akademis beslutare

 3. upprätthålla kontakter till vänföreningar, fakultetsråd och studentkåren

 4. fungera som ansvarsperson för gulnäbbs- och tutorverksamheten samt sköta om anskaffandet av teknologmössor och halare 

28 § Ekonomisern åligger att:

 1. inom styrelsen speciellt ägna sig åt ekonomiska frågor

 2. indriva klubbens alla fordringar samt inom av styrelsen utsagd tid indriva medlemsavgifterna med hjälp av sekreteraren

 3. i god tid före årsmötet sammanställa bokslutet och överlämna det till verksamhetsgranskarna

 4. övervaka den ekonomiska skötseln av Redox och övriga projekt, samt i god tid före årsmötet infordra bokslut över dess ekonomi 

 5. fungera som medlem i föreningen Åbo Akademis Alumner inom Teknik och Kemis styrelse samt handha dess ekonomi och till föreningens årsmöte framlägga ekonomisk redovisning

 6. koordinera all anskaffning av medel för klubbens verksamhet och projekt

 7. löpande bokföra alla konto- och kassahändelser samt arkivera alla verifikat, såsom kvitton, kontoutdrag och kassarapporter

 8. sitta som medlem i finansutskottet

29 § Sekreteraren åligger att:

 1. föra protokoll vid ordinarie och extra medlemsmöten samt vid styrelsemöten

 2. sammanställa årsberättelsen till klubbens årsmöte samt till Redox

 3. utfärda kallelser och inbjudningar till medlemsmöten

 4. samla och arkivera publikationer och artiklar för klubbens verksamhet samt ansvara för skötseln av och ordningen i klubbens arkiv och register

 5. förvalta och ansvara för klubbens kanslimaterial

 6. upprätthålla och aktivt uppdatera tentarkivet

30 § Marknadsföraren åligger att: 

 1. ansvara för klubbens informationsverksamhet och hålla huvudansvar för klubbens digitala kanaler 

 2. leda SoMe-gruppens verksamhet 

 3. ansvara för Kemistklbbens rekryteringsverksamhet och dess utveckling 

 4. upprätthålla kontakter till Åbo Akademis marknadsföringskoordinatorer och andra samarbetspartner i frågor om extern kommmunikation 

 5. ansvara för införskaffande av föreningsartiklar för klubben 

31 § Näringslivsansvarig åligger att:

 1. ansvara för klubbens kontakter till näringslivet

 2. koordinera klubbens sponsoreringsverksamhet

 3. i klubbens regi ordna exkursioner

 4. sitta som medlem i finansutskottet

32 § Klubbhövdingen åligger att:

 1. fungera som Borgrådets ordförande

 2. fungera som medlem i kuratorsnämnden

 3. kontrollera utförandet av arbetsplikten

33 § Idrottsministern åligger att:

 1. tillsammans med Axels Sportklubb r.f. sköta klubbens motionsverksamhet

 2. vid styrelsemöten föredra ärenden som inte ankommer på övriga styrelsemedlemmar

34 § Programchefen åligger att:

 1. fungera som Programutskottets ordförande och sammankalla detta utskott till möte

 2. ansvara för klubbens programutbud

 3. inom styrelsen ägna sig åt kulturella frågor

 4. vid behov bistå näringslivsansvarig vid ordnande av exkursioner