Styrelsen

Styrelsen är det verkställande organet för Kemistklubben och består av 8st ordinarie medlemmar. Styrelsen sammankallas av styrelseordföranden ca. en gång per vecka.

 

Arbetsordningen säger följande om styrelsen:

 

Styrelsen åligger att

1) leda och organisera klubbens verksamhet

2) förbereda ärenden som ska behandlas på klubbens medlemsmöten

3) verkställa samtliga mötesbeslut

4) besluta om mindre köp

5) sköta arkivet och förvalta lösöret

6) avgöra ärenden som enligt stadgarna eller arbetsordningen icke ankommer på ordinarie medlemsmöte, eller ärenden som ordinarie medlemsmöte befullmäktigat styrelsen att avgöra

7) före årsmötet behandla samtliga till klubbens verksamhet hörande kassaberättelser

8) till årsmötet inlämna års- och kassaberättelse samt inventarieförteckning

9) i samråd med fakultetsrådet ansvara för studieinformationen

10) sköta klubbens informationsflöde

11) övervaka samtliga arrangemang som genomförs i Kemistklubbens namn

12) planera gulnäbbsverksamheten

13) sköta om distributionen av kompendier och förmedla studiematerial

14) övervaka klubbens och dess medlemmars intressen.

24 §     Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta rösterna förena sig. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst.

25 §     Över styrelsebeslut förs protokoll, vilka undertecknas av mötets ordförande och sekreterare.

 

 

Styrelseordförande åligger att:

1) sammankalla och leda styrelsemöten och därtill även leda ordinarie samt extra medlemsmöten

2) övervaka att styrelse, funktionärer och medlemmar fullgör sina åligganden

3) övervaka att beslut verkställs

4)  vid förfall av kurator träda i hens ställe

5) fungera som studeranderepresentant i styrelsen för Tekniska Föreningen i Finland.

6) fungera som sekreterare i Axels och Stinas Gamylers styrelse (AIR)     

 

Viceordförande åligger att:

1) bistå styrelseordförande samt vid förfall av denne träda i hens ställe

2) sköta högskolepolitiska ärenden

3) fungera som kontaktperson till gulnäbbar och tutorer

4) fungera som en (1) av klubbens representanter i Teknologkomissionen

5) upprätthålla kontakter till vänföreningar, fakultetsråd och studentkåren

6) bevaka klubbens samt dess medlemmars 

7) aktivt undersöka och föra klubbmedlemmarnas förslag till bättre studier och studiemiljö till studentkåren och Åbo Akademis beslutsfattare    

 

Ekonomisern åligger att:

1) inom styrelsen speciellt ägna sig åt ekonomiska frågor

2)  indriva klubbens alla fordringar samt inom av styrelsen utsagd tid indriva medlemsavgifterna med hjälp av sekreteraren

3) i god tid före årsmötet sammanställa bokslutet och överlämna det till verksamhetsgranskarna.

4) övervaka den ekonomiska skötseln av Redox, kompendie-verksamheten och övriga projekt, samt i god tid före årsmötet infordra bokslut över dessas ekonomi

5) handha föreningen Axels och Stinas Gamylers ekonomi samt till föreningens årsmöte framlägga ekonomisk redovisning  

6) koordinera all anskaffning av medel för klubbens verksamhet och projekt

7) löpande bokföra alla konto- och kassahändelser samt arkivera alla verifikat, såsom kvitton, kontoutdrag och kassarapporter 

8) sitta som medlem i finansutskottet

 

Sekreteraren åligger att:

1) föra protokoll vid ordinarie och extra medlemsmöten samt vid styrelsemöten

2) sammanställa årsberättelsen till klubbens årsmöte samt till Redox

3) utfärda kallelser och inbjudningar till möten med undantag av styrelsemöten

4) samla och arkivera publikationer och artiklar för klubbens verksamhet samt ansvara för skötseln av och ordningen i klubbens arkiv och register

5) förvalta och ansvara för klubbens kanslimaterial

6) sköta om anskaffandet av teknologmössor, halare och eventuella KK-plagg

7) sköta Kemistklubbens informationsverksamhet

 

Näringslivsansvarig åligger att:

1) ansvara för klubbens kontakter till näringslivet

2) ombesörja alla med korrespondens sammanhängande göromål och ansvara för bjudningar av föredragshållare till ordinarie medlemsmöte

3) fungera som medlem i Axels och Stinas Gamylers styrelse (AIR)

4) handha Axels och Stinas Gamylers medlemsregister

5) i klubbens regi ordna exkursioner

6) sitta som medlem i finansutskottet

7) koordinera klubbens sponsoreringsverksamhet

 

Klubbhövdingen åligger att:

1) fungera som Borgrådets ordförande

2) fungera som medlem i kuratorsnämnden

3) kontrollera utförandet av arbetsplikten

   

Idrottsministern åligger att:

1) tillsammans med Axels Sportklubb r.f. sköta klubbens motionsverksamhet

2) vid styrelsemöten föredra ärenden som inte ankommer på övriga styrelsemedlemmar    

 

Programchefen åligger att:

1) fungera som Programutskottets ordförande och sammankalla detta utskott till möte

2) ansvara för klubbens programutbud

3) inom styrelsen ägna sig åt kulturella frågor

4) vid behov bistå näringslivsansvarig vid ordnande av exkursioner