Stipendier och utmärkelser


Kemistklubbens reglemente för stipendier och utmärkelser som PDF:

Reglementet för stipendier och utmärkelser

 

STIPENDIER

Sjörövarstipendiet

Sjörövarstipendiet, med den tillföljande Axelmedaljen, tilldelas en kemist eller teknolog men denna behöver ingalunda ha gjort sin insats just inom Kemistklubben, utan andra specialföreningar värderas lika högt.

Stipendiet är ett kamratskapsstipendium men har också karaktären av ett förtjänsttecken, vilket har lett till att stipendiaten vanligen har varit en äldre studerande.

Stipendiaten får inte vara en fackidiot eller plugghäst i den bemärkelsen att hen alls ej ser allt det sköna livet bjuder; hen skall ha deltagit i studentlivet aktivt och det skall i stipendiatens själ finnas en bit humanism, men han bör ha skapligt skött sina studier.

 

Krokodilstipendiet

Krokodilstipendiet delas ut till en person som gjort ett gediget arbete inom Kemistklubben. Stipendiaten har skött sina studier mer än väl och befrämjar bastukulturen inom Akademin samt intresserar sig för krokodilbeståndet i Aura Å.

Vid sidan om Sjörövarstipendiet är Krokodilstipendiet ett av de högre värderade stipendierna inom Kemistklubben. Stipendiaten har på förtjänstfullt sätt fungerat inom föreningen, men har samtidigt uppnått goda vitsord inom sina studier.

 

Stjärnstipendiet

Stjärnstipendiet tilldelas en medlem som ser till att nya stjärnor föds inom föreningen. Personen inspirerar andra medlemmar att engagera sig i klubbens verksamhet. Stipendiaten behöver inte ha en mångårig framgång inom föreningen, utan agerandet som ”evig tutor” smäller högst. Stipendiaten bidrar till att föreningen hålls aktiv i minst 100 år till.

Stipendiet är instiftat av jubileumsstyrelse anno 2023, i samband med klubbens 100-årsjubileum. Utmärkelsen är en silvermedalj med 100-års jubileumslogon. Kuratorsnämnden utser mottagare och jubileumsstyrelse anno 2023 delar ut medaljen på Kemistbaalen.

 

Boes stipendium

Boes stipendium tilldelas studerande som på ett förtjänstfullt sätt initierat och genomfört aktiviteter Kemistklubben och dess verksamhet till fromma.

Stipendiet delas ut på baalveckan av alumniföreningen Axels och Stinas Gamylers styrelse, Axels Industriråd.

 

Bölge Trobergs Kamratskapsstipendium

Ingenjörsdoktor Bölge Trobergs Kamratskapsstipendium tilldelas en Kemistklubbsmedlem som är en god vän såväl inom som utanför klubben.

Stipendiaten ska nomineras av minst fem (5) andra medlemmar inom Kemistklubben, vilket gör att stipendiet är ett kamratskapsstipendium i högsta grad.

 

Fiilisstipendium

Fiilisstipendiet tilldelas en yngre medlem av Kemistklubben, som aktivt deltagit i klubbens verksamhet och olika evenemang. Stipendiaten besitter god social kompetens och sprider bra stämning runt sig.

Stipendiet tilldelas en andra eller tredje årets studerande. Stipendiaten har visat prov på stort engagemang inom klubben och studielivet. Stipendiet betonar speciellt deltagandet i klubbens evenemang och festligheter.

 

Magnumstipendiet

Magnumstipendiet delas årligen ut åt två yngre medlemmar, i regel första årets studerande, som arbetat gott för klubben, men också haft framgång i studierna. Vanligtvis är stipendiaterna medlemmar i programmutskottet eller borgrådet. Styrelsen utser stipendiaterna som under Wappmiddagen får varsin magnumflaska champagne.

 

Kaffestipendiet

Kaffestipendiet tilldelas vanligtvis en äldre medlem som med sitt goda humör och agerande medför en god stämning till Kemistklubbens kansli under kaffetiden. Stipendiaten utses av styrelsen, som utdelar fem kaffepaket och ett paket med kaffefilter åt stipendiaten.

 

Mål och Medel-stipendiet

Mål och Medel-stipendiet tilldelas en eller flera personer som synnerligen aktivt befrämjar medlemmarnas studieprestationer. Stipendiaten hjälper, lär och befriar med hjälp av sina studiemedel. Oberoende om det handlar om en räkneuppgift eller en tentförberedelse ser stipendiaten till att andra lyckas uppnå sina mål.

Stipendiaten erhåller en Mål och Medel-nål. Kemistklubbens styrelse utser stipendiaten och delar ut stipendiet under Wappmiddagen.

 

 

UTMÄRKELSER

Axelstandaren

Axelstandaren tilldelas en ytterst förtjänt Axel eller Stina som har en mångårig och aktiv historia inom klubben. Som meriter anses även främjande av teknolog- eller kemistkontakter både inom och utanför Åbo. Utöver medlemmar kan utmärkelsen även tilldelas utexaminerade medlemmar, till och med andra föreningar.

Axelstandaren är den högsta utmärkelsen inom Kemistklubben. Axelstandaren har formen av ett standar med Kemistklubbens galjonsfigur, Axel, på fanan.

 

Förtjänsttecknet

Förtjänsttecknet tilldelas en person som synnerligen förtjänstfullt verkat inom klubben eller till dess fromma.

Kandidaten bör helst ha suttit ett år i styrelsen. Flerårig aktivitet inom klubben som medlem, i form av deltagande på möten och klubbens evenemang, anses som meriter. Verksamhet klubben till fördel efter slutförda studier kan även beaktas. Som ytterligare meriter räknas även arbete inom Borgrådet, Axels Sportklubb eller allmänt mångsidigt funktionärsarbete inom klubben.

 

Samarbetstecknet

Samarbetstecknet delas ut till en person som avsevärt underlättat styrelsens arbete under året, dock utan att den haft en egentlig post. Utmärkelsen utdelas av styrelsen.