Arbetsordningen


Arbetsordningen som pdf: arbetsordning 2021, 26 september
 

Kap. I Allmänna bestämmelser

1 § Kemistklubbens verksamhet är reglerad genom lagen om föreningar, klubbens stadgar samt denna arbetsordning.

2 § Arbetsordningen innehåller närmare bestämmelser om stadgarnas tillämpning och Kemistklubbens verksamhet.

3 § I arbetsordningen får det ej ingå stadganden som strider mot föreningslagen eller klubbens stadgar.

Kap. II Medlemmar

4 § Fortlöpande register förs över Seniorer Honoris Causa, Seniorer, utdimitterade medlemmar, ordinarie medlemmar samt personer som tilldelats förtjänsttecken eller övriga bland medlemmar utdelade utmärkelser. Registret bör fortlöpande kompletteras med uppgifter om medlemmarnas verksamhet inom klubben.

5 § Endast ordinarie medlemmar och gulnäbbsmedlemmar vid Kemistklubben vid Åbo Akademi rf samt gulnäbbsmedlemmar vid Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f. äger rätt att ställa upp till funktionärs- samt styrelseposter, med undantag av president, kurator, revisorer, expertmedlemmar i utskott eller arbetsgrupper samt verksamhetsgranskare och deras suppleanter som inte kräver medlemskap.

Kap. III Möten

6 § Ordinarie medlemsmöte bör företrädesvis sammankallas till vardag under den kalendervecka som sammanfaller med den 15:e. Ifall ordinarie medlemsmöte inte sammankallas under den ovannämnda kalenderveckan bör detta beslutas på föregående ordinarie medlemsmöte. Om detta bör medlemmarna tydligt informeras. Dock bör tiden mellan två efterföljande ordinarie medlemsmöten vara minst två veckor.

7 § Utöver ärenden som enligt stadgarna och denna arbetsordning ankommer på ordinarie medlemsmöte, ska följande frågor handläggas av medlemsmötet

          1) uppdragande av huvudlinjerna för klubbens verksamhet

          2) beslut om större inköp

          3) ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie medlemsmöte

          4) av föregående medlemsmöte hänskjutna ärenden

8 § Vid medlemsmöte äger envar ordinarie medlem en röst. Medlems rösträtt får ej utövas genom ombud.

9 § Medlem får ej delta i behandling av fråga, där hen i saken har ett väsentligt större intresse än andra medlemmar, och om hens enskilda fördel kan vara stridande mot klubbens. Styrelsemedlem eller annan redovisningsskyldig får ej heller delta i val av verksamhetsgranskare för sin förvaltning.

10 § Omröstning verkställs medelst öppen omröstning, såvida icke minst två röstberättigade medlemmar yrkar på sluten. Personval verkställs dock alltid genom sluten omröstning.

11 § Följande förfarande gäller ifall det finns en (1) plats, men flera sökande. Omröstning sker genom att varje ordinarie medlem väljer och röstar på en (1) kandidat. Enkel majoritet krävs för att bli invald. Ifall personerna efter röstning har samma antal röster avgör lotten.

Följande förfarande gäller ifall det finns flera sökande än platser. Omröstning sker genom att varje ordinarie medlem väljer och röstar på lika många kandidater som det finns platser. Alla röster är lika värda. Ifall två (2) eller flera personer får samma lägsta antal röster som fortfarande räcker till plats, röstar ordinarie medlemmar mellan dessa personer för att en av kandidaterna ska få majoritet. Ifall personerna efter röstning har samma antal röster avgör lotten.

12 § Ärende som är upptaget på föredragningslistan och vid ordinarie eller extra medlemsmöte första gången ta till behandling bordläggs om två (2) röstberättigade medlemmar yrkar härpå. Om förnyad bordläggning besluter medlemsmötet. Om remiss besluter medlemsmötet.

13 § Beslut i ärende som vid ordinarie medlemsmöte upptagits till behandling utom föredragningslistan får fattas endast om ärendet enhälligt förklaras brådskande, Om ärendet ej förklaras brådskande äger medlemsmötet rätt att besluta om det upptas som ordinarie ärende på nästa medlemsmöte.

14 § Val eller ändring av stadgarna eller beslut om upptagande av lån, kan ej upptas som brådskande ärende.

15 § Beslut som strider mot arbetsordningen ska fattas i den ordning som om ändring av arbetsordning är stadgat.

16 § Beslut träder omedelbart i kraft, såvida ej för något fall annorlunda stadgats eller beslutits.

17 § Mötesprotokoll omfattar diskussionssammandrag och beslut.

18 § Mötesprotokoll från medlemsmöte anslås på klubbens anslagstavla i samband med kallelsen till följande medlemsmöte och justeras på detta möte. Protokollet undertecknas av protokollföraren, samt av mötesordföranden.

19 § Medlem, som icke instämmer i klubbens beslut, kan vid det medlemsmöte beslutet fattas anmäla sin avvikande åsikt till protokollet. Medlem, som är frånvarande då beslutet fattas, kan endast låta anteckna sin frånvaro till protokollet vid följande medlemsmöte.

Kap. IV Presidenten

20 § Presidenten åligger att utöva överinseende över klubbens verksamhet, särskilt dess förhållande till Åbo Akademis myndigheter. Presidenten bör närvara vid

          1) årsmötet

          2) teknologmössutdelningen

          3) Kemistbaalen

Kap. V Kurator

21 § Kurator äger rätt att närvara vid styrelsens samt inom klubben verkande utskotts och kommittéers möten och därvid uttala sig. Som kuratorsnämndens beslut gäller den mening om vilken de flesta rösterna förena sig. Faller rösterna lika avgör kuratorns röst.

Kurator åligger att

          1) övervaka och råda styrelsen i dess arbete

          2) representera klubben utåt och föra dess talan

          3) fungera som ordförande i kuratorsnämnden

Kap. VI Styrelsen

22 § Styrelsen består av ordförande, viceordförande, ekonomiser, näringslivsansvarig, sekreterare, klubbhövding, idrottsminister och programchef.

23 § Styrelsen åligger att

          1) leda och organisera klubbens verksamhet

          2) förbereda ärenden som ska behandlas på klubbens medlemsmöten

          3) verkställa samtliga mötesbeslut

          4) besluta om mindre köp

          5) sköta arkivet och förvalta lösöret

          6) avgöra ärenden som enligt stadgarna eller arbetsordningen icke ankommer på ordinarie medlemsmöte, eller ärenden
              som ordinarie medlemsmöte befullmäktigat styrelsen att avgöra

          7) före årsmötet behandla samtliga till klubbens verksamhet hörande kassaberättelser

          8) till årsmötet inlämna års- och kassaberättelse samt inventarieförteckning

          9) i samråd med fakultetsrådet ansvara för studieinformationen

          10) sköta klubbens informationsflöde

          11) övervaka samtliga arrangemang som genomförs i Kemistklubbens namn

          12) planera gulnäbbsverksamheten

          13) sköta om distributionen av kompendier och förmedla studiematerial

          14) övervaka klubbens och dess medlemmars intressen.

24 § Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta rösterna förena sig. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst.

25 § Över styrelsebeslut förs protokoll, vilka undertecknas av mötets ordförande och sekreterare.

26 § Styrelseordförande åligger att:

          1) sammankalla och leda styrelsemöten och därtill även leda ordinarie samt extra medlemsmöten

          2) övervaka att styrelse, funktionärer och medlemmar fullgör sina åligganden

          3) övervaka att beslut verkställs

          4) vid förfall av kurator träda i hens ställe

          5) fungera som studeranderepresentant i styrelsen för Tekniska Föreningen i Finland.

          6) fungera som sekreterare i Axels och Stinas Gamylers styrelse (AIR)

27 § Viceordförande åligger att:

          1) bistå styrelseordförande samt vid förfall av denne träda i hens ställe

          2) sköta högskolepolitiska ärenden

          5) upprätthålla kontakter till vänföreningar, fakultetsråd och studentkåren

          6) bevaka klubbens samt dess medlemmars

          7) aktivt undersöka och föra klubbmedlemmarnas förslag till bättre studier och studiemiljö till studentkåren och Åbo
              Akademis beslutsfattare

          8) fungera som kontaktperson till gulnäbbar och tutorer

          9) sköta om anskaffandet av teknologmössor, halare och eventuella KK-plagg

28 § Ekonomisern åligger att:

          1) inom styrelsen speciellt ägna sig åt ekonomiska frågor

          2) indriva klubbens alla fordringar samt inom av styrelsen utsagd tid indriva medlemsavgifterna med hjälp av
              sekreteraren

          3) i god tid före årsmötet sammanställa bokslutet och överlämna det till verksamhetsgranskarna.

          4) övervaka den ekonomiska skötseln av Redox, kompendie-verksamheten och övriga projekt, samt i god tid före
              årsmötet infordra bokslut över dessas ekonomi

          5) handha föreningen Axels och Stinas Gamylers ekonomi samt till föreningens årsmöte framlägga ekonomisk
              redovisning

          6) koordinera all anskaffning av medel för klubbens verksamhet och projekt

          7) löpande bokföra alla konto- och kassahändelser samt arkivera alla verifikat, såsom kvitton, kontoutdrag och
              kassarapporter

          8) sitta som medlem i finansutskottet

29 § Näringslivsansvarig åligger att:

          1) ansvara för klubbens kontakter till näringslivet

          2) ombesörja alla med korrespondens sammanhängande göromål och ansvara för bjudningar av föredragshållare till
              ordinarie medlemsmöte

          3) fungera som medlem i Axels och Stinas Gamylers styrelse (AIR)

          4) handha Axels och Stinas Gamylers medlemsregister

          5) i klubbens regi ordna exkursioner

          6) sitta som medlem i finansutskottet

          7) koordinera klubbens sponsoreringsverksamhet

30 § Sekreteraren åligger att:

          1) föra protokoll vid ordinarie och extra medlemsmöten samt vid styrelsemöten

          2) sammanställa årsberättelsen till klubbens årsmöte samt till Redox

          3) utfärda kallelser och inbjudningar till möten med undantag av styrelsemöten

          4) samla och arkivera publikationer och artiklar för klubbens verksamhet samt ansvara för skötseln av och ordningen i
              klubbens arkiv och register

          5) förvalta och ansvara för klubbens kanslimaterial

          6) sköta Kemistklubbens informationsverksamhet

31 § Klubbhövdingen åligger att:

          1) fungera som Borgrådets ordförande

          2) fungera som medlem i kuratorsnämnden

          3) kontrollera utförandet av arbetsplikten

32 § Idrottsministern åligger att:

          1) tillsammans med Axels Sportklubb r.f. sköta klubbens motionsverksamhet

          2) vid styrelsemöten föredra ärenden som inte ankommer på övriga styrelsemedlemmar

33 § Programchefen åligger att:

          1) fungera som Programutskottets ordförande och sammankalla detta utskott till möte

          2) ansvara för klubbens programutbud

          3) inom styrelsen ägna sig åt kulturella frågor

          4) vid behov bistå näringslivsansvarig vid ordnande av exkursioner

Kap. VII Funktionärer och kommittéer

34 § Finansutskottet består av klubbens ekonomiser, näringslivsansvariga, utskottets ordförande och vice ordförande samt två (2) expertmedlemmar. Expertmedlemmarna väljs bland Kemistklubbens forna ordinariemedlemmar.

Mandatperioden är två år, med undantag för ekonomiser och näringslivsansvarig vars mandattid är samma som dessas mandattid i styrelsen. Viceordförande för finansutskottet blir efter ett år som viceordförande flyttad till ordförande för utskottet. Och en ny viceordförande väljs varje år på valmötet. För att säkerställa att den som suttit ett år redan leder gruppen och lär den nya.

Utskottet har följande uppgifter:

          1) i samråd med styrelsen ansvara för klubbens placeringsverksamhet

          2) övervaka att föreningens tillgångar och placeringar förvaltas enligt god sed och enligt gällande lagar och
              bestämmelser

          3) under februari och september medlemsmöte presentera en ekonomisk rapport över placeringsverksamheten

          4) förbereda förslag till nästa års budget tillsammans med programchefen till styrelsen som sedan på basen av utskottets
              förslag förbereder sin proposition till medlemsmötet.

35 § Borgrådet, som är ett arbetsutskott under styrelsen, består av Klubbhövdingen som fungerar som ordförande samt fem till sju (5-7) medlemmar. Borgrådet utses och verkar som i en särskild arbetsordning för Borgrådet är stadgat och arbetar ett kalenderår i sänder.

36 § Programutskottet, som är ett arbetsutskott under styrelsen, har till uppgift att ordna fester och program för medlemmarnas trivsel och behov.

          1) programutskottet består av Programchefen, som fungerar som utskottets ordförande, värdinna som fungerar som
              utskottets viceordförande, samt av sex till åtta (6-8) övriga medlemmar.

          2) utskottet åligger speciellt att assistera i ordnandet av Kemistbaalen i samråd med Baalmarskalkarna.

          3) utskottet utser fanbärare samt fanvakter för de tillfällen då sådana krävs

          4) utskottet assisterar med praktiska arrangemang på Axels och Stinas Industridag

          5) Hjälper några till med informationsförmedlingen.

37 § Projektutskottet består av ordförande, kassör och 1-2 funktionärer. Utskottet åligger att

          1) Ha huvudansvar för att ordna ASINDA 

          2) Utveckla och utföra projektverksamhet som styrelsen eller ett medlemsmöte besluter eller godkänner

          3) utröna efterfrågan av kompendier och sträva till att utge sådana i den utsträckning som befinns nödvändigt

          4)vid behov assistera styrelsen i försäljningen av kompendier

          5) under ett medlemsmöte på hösten och våren presentera en ekonomisk rapport över projektutskottsverksamheten 

          6) regelbundet redogöra för sin verksamhet för styrelsen 

          7) upprätthålla tentarkivet

Ett eventuellt positivt resultat kan användas till befrämjandet av Kemistklubben eller Axels Sportklubb r.f. utförd verksamhet som berör samtliga teknologer samt kemister vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

Projektutskottet väljs på valmöte och dess mandatperiod varar från januari till och med maj året efter att dess verksamhetsperiod börjat.

38 § Valdiktatorn åligger att framlägga förslag vid val av samtliga funktionärer. Valdiktatorn arbetar under styrelsen. Företrädesvis väljs till valdiktator en medlem med erfarenhet av klubbens verksamhet.

Med sin goda erfarenhet av klubbens verksamhet ska valdiktatorn fungera som stöd för styrelsen under året och träffa den regelbundet.

39 § Lagerrevisorerna åligger att inför årsmöte revidera Kemistklubbens och Axelborgs lager.

40 § Till funktionärskåren räknas dessutom

          1) En (1) webmaster, som ansvarar för klubbens datautrustning och underhållet av klubbens hemsidor på Internet

          2) En (1) chefredaktör samt två till fyra (2-4) redaktörer för klubbens medlemsutgåva

          3)Två (2) spexamiraler som ombesörjer de praktiska arrangemangen för Chalmersspexet. Spexamiralernas
              mandatperiod sträcker sig från januari till slutet av följande års februari

          4) Två till tre (2-3) redoxjoner

          5) Två (2) baalmarskalkar som ordnar Kemistklubbens årsfest i samarbete med programutskottet

          6) Två (2) sångledare

          7) Fotograf och vicefotograf

          8) Kemistklubbens representant(er) i Teknologkommissionen, TFiF:s styrelse, TFiF:s Åboavdelnings styrelse, Natur-,
              miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf samt TFiF:s utskott, De Yngres Råd och Naturvetenskapliga Klubben vid Åbo
              Akademi r.f.. En (1) person utses som TEK:s föreningskontaktperson.

          9) En SoMe-grupp som består av 2-3 programutskottmedlemmar. Till deras uppgift hör att hjälpa sekreteraren med
              informationsflödet och marknadsföring

          10) Ett exkursionsutskott som består av 2-4 medlemmar, Till deras uppgift hör att ordna exkursioner under ledning av
              näringslivsansvarig.

41 § Till jubileumsår väljer valmötet en jubileumskommitté och dess ordförande. Jubileumskommittén består av ordförande och tre till fem (3-5) övriga medlemmar, därutöver ingår baalmarskalkarna i kommittén. Jubileumskommittén har som uppgift att under jubileumsåret arrangera speciellt till jubileumsåret tillhörande händelser och evenemang samt att bistå ovannämnda baalmarskalkar i arrangerandet av Kemistbaalen och baalveckan.

Kap. VIII Publikationer och tryckalster

42 § Klubben utger årligen publikationen Redox, som är klubbens språkrör och upprätthåller kontakten med utdimitterade medlemmar. Redoxjonerna, som fungerar som redaktörer för Redox, åligger att

          1) sköta alla med utgivandet av tidningen förknippade frågor, såväl redaktionella som ekonomiska

          2) tillse att Redox kommer ut till Axelnatten

          3) avge bokslut för Redox till klubbens ekonomiser

Redoxjonerna kan för dessa åligganden utse ett lämpligt antal medhjälpare

43 § Klubben utger vid behov Kemistklubbens historik samt sångbok. Beslut om utgivandet fattas vid ordinarie medlemsmöte, som tillsätter en kommitté för dessa ändamål.

44 § Klubben utger en medlemsutgåva, benämnd Tekniska Åtgärder, som är ett informationsblad av informell karaktär

Kap. IX Representation

45 § Inbjuds klubben att med representanter närvara vid en av annan studentkorporation eller organisation anordnat tillfälle, utser styrelsen representant(er). Styrelsen beslutar om ersättning efter att ha hört representanten.

Kap. X Arbetsplikten

46 § Varje teknik eller kemistuderande vid Åbo Akademi som önskar tillhöra Kemistklubben bör utföra en viss mängd arbete för den. Storleken av detta arbete fastslås av styrelsen.

47 § Såsom pliktarbete godkänns arbeten enligt styrelsens beslut.

Kap. XI Klubblokalen

48 § För klubblokalen antages ett särskilt reglemente, vilket bör finnas anslaget på synlig plats i denna. Skötseln av klubblokalen handhas av Borgrådet.