Organisation

 

Styrelsen

Styrelsen är det verkställande organet för Kemistklubben och består av 7st ordinarie medlemmar. Styrelsen sammankallas av styrelseordföranden ca. en gång per vecka.

Arbetsordningen säger följande om styrelsen:

Styrelsen åligger att

1) leda och organisera klubbens verksamhet

2) förbereda ärenden som skall behandlas på klubbens möten

3) verkställa samtliga mötesbeslut

4) besluta om mindre köp

5) sköta arkivet och förvalta lösöret

6) avgöra ärenden som enligt stadgarna eller arbetsordningen icke ankommer på ordinarie möte, eller ärenden som ordinarie möte befullmäktigat styrelsen att avgöra

7) före årsmötet behandla samtliga till klubbens verksamhet hörande kassaberättelser

8) till årsmötet inlämna års- och kassaberättelse samt inventarieförteckning

9) i samråd med fakultetsråden ansvara för studieinformationen

10) sköta klubbens informationsflöde

11) övervaka samtliga arrangemang som genomförs i Kemistklubbens namn

12) planering av gulnäbbsverksamheten

13) sköta om distributionen av kompendier och i samband härmed förmedla studiematerial

 

Borgrådet

Borgrådet sköter om Axelborg och består av 6st personer. Klubbhövdingen fungerar som ordförande på borgrådets möten och sitter även med i Kemistklubbens styrelse.

 

Programutskottet

 

Programutskottet är ett arbetsutskott under styrelsen.

Programutskottet har till uppgift att:

1) ordna fester och program för medlemmarnas trivsel och behov.

2) utskottet åligger speciellt att assistera i ordnandet av Kemistbaalen i samråd med Baalmarskalkerna.

3) utskottet utser fanbärare samt fanvakter för de tillfällen då sådana krävs.

4) assistera med praktiska arrangemang på Axels och Stinas Industridag.

 

Kompendiekommittén

 

Kompendiekommittén består av ordförande och kassör. 

Kompendiekommittén åligger att

1) utröna behovet av kompendier och sträva till att utge sådana i den utsträckning som befinns nödvändigt

2) i kompendiefrågor upprätthålla klubbens kontakter med Institutionen för Kemiteknik och Institutionen för naturvetenskaper vid Åbo Akademi

3) vid behov assistera styrelsen i försäljningen av kompendier. Detta främst i början av ny period. 

4) i god tid inlämna bokslut till klubbens ekonomiser

5) regelbundet redogöra för sin verksamhet för styrelsen

6) upprätthålla tentarkivet

 

Valdiktatorn

 

Valdiktatorn åligger att framlägga förslag vid val av samtliga funktionärer. Valdiktatorn arbetar under styrelsen. Företrädesvis väljs till valdiktator en medlem med erfarenhet av klubbens verksamhet. 

Valdiktatorn skall innan val aktivt delta i klubbens verksamhet samt de olika utskottens samt styrelsens möten för att på bästa sätt finna kandidater till samtliga poster.

 

 

Kuratorsnämnden

 

Kuratorsnämnden består av kurator samt två medlemmar. 

 

Kuratorsnämnden åligger att:

1) sammanträda årligen åtminstone före Kemistbaalen och avge utlåtanden om förtjänsttecken, stipendier och utmärkelser. Beslut om vidtagande av disciplinär åtgärd hör även till kuratorsnämndens uppgifter. 

 

De disciplinära åtgärder som kuratorsnämnden kan vidtaga är:

1) varning inför kuratorsnämnden

2) förbud att vistas i klubblokalen, vilket efter en av kuratorsnämndens fastställd tid, dock högst ett år, på skriftlig begäran omprövas

3) varning av kuratorsnämnden inför ordinarie möte

4) uteslutning ur klubben. Sådant beslut bör dock stadfästas av ordinarie möte som i paragraf 7 är stadgat.

 

Övriga

 

Redoxjonerna, som åligger att

1) sköta alla med utgivandet av tidningen förknippade frågor, såväl redaktionella som ekonomiska

2) tillse att Redox kommer ut till Axelnatten

3) avge bokslut för Redox till klubbens ekonomiser

Redoxredaktörerna kan för dessa åligganden utse ett lämpligt antal medhjälpare

 

En webmaster, som ansvarar för klubbens datautrustning och underhållet av klubbens hemsidor på Internet.

 

 

En chefredaktör samt tre redaktörer ansvarar för klubbens medlemsutgåva Tekniska Åtgärder

 

 

Två spexamiraler som ombesörjer de praktiska arrangemangen för Chalmersspexet. Spexamiralerna väljs under december månadsmöte.

 

 

Två baalmarskalker som ordnar Kemistklubbens årsfest i samarbete med programutskottet. Baalmarskalkerna väljs under december månadsmöte.

 

 

Sångledaren och vicesångledaren som åligger att leda sången på Kemistklubbens sitzar.  

 

 

Fotografen och vicefotografen tar hand om fotograferingen på KKs evenemang samt administrerar KKs bildgalleri.

 

 

Kemistklubbens representant(er) i TeknologkommissionenTFiF:s styrelse, TFiF:s Åboavdelnings styrelse samt TFiF:s Teknologutskott. Deltar i möten och sedan rapporterar på månadsmötet.

 

Lagerrevisorerna åligger att vid bokslutsdatum för Kemistklubben och Axelborg revidera respektive lager.

 

ÅK4-ansvarig, som åligger att ansvara för att ÅK4 fullgör sina åligganden, bland dessa inkluderat ASINDA.