Organisation


Styrelsen

Styrelsen är det verkställande organet för Kemistklubben och består av 8 st ordinarie medlemmar. Styrelsen sammankallas av styrelseordföranden ca. en gång per vecka.

Arbetsordningen säger följande om styrelsen:

23 § Styrelsen åligger att

          1) leda och organisera klubbens verksamhet

          2) förbereda ärenden som ska behandlas på klubbens medlemsmöten

          3) verkställa samtliga mötesbeslut

          4) besluta om mindre köp

          5) sköta arkivet och förvalta lösöret

          6) avgöra ärenden som enligt stadgarna eller arbetsordningen icke ankommer på ordinarie medlemsmöte, eller ärenden
              som ordinarie medlemsmöte befullmäktigat styrelsen att avgöra

          7) före årsmötet behandla samtliga till klubbens verksamhet hörande kassaberättelser

          8) till årsmötet inlämna års- och kassaberättelse samt inventarieförteckning

          9) i samråd med fakultetsrådet ansvara för studieinformationen

          10) sköta klubbens informationsflöde

          11) övervaka samtliga arrangemang som genomförs i Kemistklubbens namn

          12) planera gulnäbbsverksamheten

          13) sköta om distributionen av kompendier och förmedla studiematerial

          14) övervaka klubbens och dess medlemmars intressen.

 

Borgrådet

Borgrådet sköter om Axelborg och består av 6st personer. Klubbhövdingen fungerar som ordförande på borgrådets möten och sitter även med i Kemistklubbens styrelse.

Arbetsordningen säger följande om Borgrådet:

35 § Borgrådet, som är ett arbetsutskott under styrelsen, består av Klubbhövdingen som fungerar som ordförande samt fem till sju (5-7) medlemmar. Borgrådet utses och verkar som i en särskild arbetsordning för Borgrådet är stadgat och arbetar ett kalenderår i sänder.

 

Programutskottet

Programutskottet är ett arbetsutskott under styrelsen som ordnar fester och program för föreningens medlemmar. Programchefen fungerar som ordförande inom programutskottet och sitter även med i Kemistklubbens styrelse.

Arbetsordningen säger följande om programutskottet:

36 § Programutskottet, som är ett arbetsutskott under styrelsen, har till uppgift att ordna fester och program för medlemmarnas trivsel och behov.

          1) programutskottet består av Programchefen, som fungerar som utskottets ordförande, värdinna som fungerar som
              utskottets viceordförande, samt av sex till åtta (6-8) övriga medlemmar.

          2) utskottet åligger speciellt att assistera i ordnandet av Kemistbaalen i samråd med Baalmarskalkarna.

          3) utskottet utser fanbärare samt fanvakter för de tillfällen då sådana krävs

          4) utskottet assisterar med praktiska arrangemang på Axels och Stinas Industridag

          5) Hjälper några till med informationsförmedlingen.

 

Kompendiekommittén

Arbetsordningen säger följande om kompendiekommittén:

37 § Kompendiekommittén består av ordförande och kassör. Kommittén åligger att

          1) utröna behovet av kompendier och sträva till att utge sådana i den utsträckning som befinns nödvändigt

          2) i kompendiefrågor upprätthålla klubbens kontakter med Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi

          3) vid behov assistera styrelsen i försäljningen av kompendier. Detta främst i början av ny period.

          4) i god tid inlämna bokslut till klubbens ekonomiser

          5) regelbundet redogöra för sin verksamhet för styrelsen

          6) upprätthålla tentarkivet

 

Valdiktatorn

Valdiktatorn åligger att framlägga förslag vid val av samtliga funktionärer. Valdiktatorn arbetar under styrelsen. Företrädesvis väljs till valdiktator en medlem med erfarenhet av klubbens verksamhet. 

Valdiktatorn skall innan val aktivt delta i klubbens verksamhet samt de olika utskottens samt styrelsens möten för att på bästa sätt finna kandidater till samtliga poster.

 

Kuratorsnämnden

Kuratorsnämnden består av kemistklubbens kurator samt två medlemmar.

Kuratorsnämnden åligger att:

          1) sammanträda årligen åtminstone före Kemistbaalen och avge utlåtanden om förtjänsttecken, stipendier och
              utmärkelser. Beslut om vidtagande av disciplinär åtgärd hör även till kuratorsnämndens uppgifter. 

De disciplinära åtgärder som kuratorsnämnden kan vidtaga är:

          1) varning inför kuratorsnämnden

          2) förbud att vistas i klubblokalen, vilket efter en av kuratorsnämndens fastställd tid, dock högst ett år, på skriftlig begäran
              omprövas

          3) varning av kuratorsnämnden inför ordinarie möte

          4) uteslutning ur klubben. Sådant beslut bör dock stadfästas av ordinarie möte som i paragraf 7 är stadgat.

 

Övriga

Redoxjonerna, som åligger att:

          1) sköta alla med utgivandet av tidningen förknippade frågor, såväl redaktionella som ekonomiska

          2) tillse att Redox kommer ut till Axelnatten

          3) avge bokslut för Redox till klubbens ekonomiser

Redoxredaktörerna kan för dessa åligganden utse ett lämpligt antal medhjälpare

 

En webmaster, som ansvarar för klubbens datautrustning och underhållet av klubbens hemsidor på Internet.

 

En chefredaktör samt tre redaktörer ansvarar för klubbens medlemsutgåva Tekniska Åtgärder

 

Två spexamiraler som ombesörjer de praktiska arrangemangen för Chalmersspexet. Spexamiralerna väljs under december månadsmöte.

 

Två baalmarskalker som ordnar Kemistklubbens årsfest i samarbete med programutskottet. Baalmarskalkerna väljs under december månadsmöte.

 

Sångledaren och vicesångledaren som åligger att leda sången på Kemistklubbens sitzar.  

 

Fotografen och vicefotografen tar hand om fotograferingen på KKs evenemang samt administrerar KKs bildgalleri.

 

Kemistklubbens representant(er) i TeknologkommissionenTFiF:s styrelse, TFiF:s Åboavdelnings styrelse samt TFiF:s Teknologutskott. Deltar i möten och sedan rapporterar på månadsmötet.

 

Lagerrevisorerna åligger att vid bokslutsdatum för Kemistklubben och Axelborg revidera respektive lager.