Stadgar


Nuvarande stadgar som PDF: https://fra1.digitaloceanspaces.com/albin-storage/kk/public/2021/hemsidedokument/kemistklubbens-stadgar-2023.pdf

Stadgar för Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

 

antagna vid möte den 24 februari 1966

 

(justerade den 4 december 1968)

(justerade den 26 april 1972)

(justerade den 21 januari 1981)

(justerade den 16 november 1983)

(justerade den 13 mars 1986)

(justerade den 7 maj 1987)

(justerade den 13 april 1989)

(justerade den 17 november 1994)

(justerade den 17 oktober 1996)

(justerade den 14 november 1996)

(justerade den 16 januari 1997)

(korrigerade enl. Patent- och Registerstyrelsens beslut 17. juni 1998)

(justerade den 10. december 1998)

(justerade den 18 mars 1999)

(justerade den 15 april 1999)

(korrigerade enl. Patent- och Registerstyrelsens beslut 11 maj 2000)

(justerade den 12 december 2002)

(justerade den 15 april 2004)

(justerade den 8 december 2005)

(korrigerade enl. Patent- och Registerstyrelsens beslut 22 mars 2007)

(justerade den 19 november 2009)

(justerad 25 mars 2010)

(justerade 17 april 2014)

(justerade 9 oktober 2018)  

(justerade 3 maj 2021)

(justerade 30 januari 2023)

Kap. I Allmänna stadgar

1§ Föreningens namn är Kemistklubben vid Åbo Akademi rf, dess hemort Åbo.

2 § Kemistklubben vid Åbo Akademi rf - är kollektiv medlem ansluten till Åbo Akademis Studentkår och verkar som specialförening för kemi- och teknikstuderande, - har till uppgift att bland sina medlemmar höja intresset för den kemiska och tekniska vetenskapen och forskningen samt tillvarata sina medlemmars intressen såväl inom som utom Akademin.

3 § För fullföljandet av sina uppgifter anordnar klubben möten, föredragnings- och diskussionstillfällen, exkursioner, fester och samkväm, kan upprätthålla en klubblokal, bedriva studieinformation, praktikförmedling och publikationsverksamhet. Klubben kan ta kontakt med andra likartade sammanslutningar och kan till Åbo Akademi inlämna framställningar som berör klubben och dess medlemmars intressen.

Kap. II Medlemmar

4 § Klubben kan till Senior Honoris Causa kalla person som genom sin verksamhet i klubbens syfte och anda gjort sig förtjänt därav. Härom äger ordinarie medlemsmöte besluta med tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet. Senior Honoris Causa är ständig medlem och erlägger ingen medlemsavgift. Kallandet till Senior Honoris Causa är klubbens högsta hedersbetygelse.

5 § Klubben kan till Senior kalla person som vid Åbo Akademi avlagt diplomingenjörsexamen eller magisterexamen inom utbildningsprogrammet kemi. Till Senior kan även kallas person som inom Akademin har eller har haft betydande roll för diplomingenjörsutbildningen eller utbildningsprogrammet kemi antingen som utbildande personal eller inom förvaltningen. Härom äger ordinarie medlemsmöte besluta. Seniorer är ständiga medlemmar och erlägger ingen medlemsavgift.

6 § Till ordinarie medlem kan klubben anta studerande inskrivna vid Åbo Akademi för avläggande av teknologiekandidat- eller diplomingenjörsexamen, eller kandidatexamen i naturvetenskaper med huvudämnet kemi eller filosofie magisterexamen med huvudämnet kemi. Studerande som önskar bli ordinarie medlem i klubben bör utföra den i arbetsordningen bestämda arbetsplikt samt kunskapsprov och skriftligen anhålla om medlemskap hos styrelsen. Om tungt vägande skäl föreligger kan styrelsen anta medlem som ej uppfyller ovannämnda krav. Erhållna rättigheter bevaras. Till gulnäbbsmedlemmar kan antas första årets teknik- eller kemistuderande vid Åbo Akademi. Till extra medlem kan antas annan studerande via ansökan till styrelsen med väl motiverad orsak. Styrelsen har rätten att pröva ansökan och fritt besluta om medlemskap.

7 § Medlem kan utträda ur klubben genom skriftlig anmälan antingen till styrelsen, direkt till styrelsens ordförande eller genom muntlig anmälan till ordinarie medlemsmötes protokoll. Medlemskap upphör automatiskt då ordinarie medlem avlagt slutexamen. Medlem kan genom beslut av ordinarie medlemsmöte uteslutas ur klubben om hen: - inom eller utom klubben uppträtt olämpligt eller - trots tillsägelse låtit bli att fullgöra medlemsförpliktelser. Beslut angående en medlems uteslutande kräver tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet och omröstningen bör ske som sluten omröstning. Om en medlem inte har betalat medlemskap inom av styrelse förelagd rimlig tid så kan styrelsen ensam ta beslut att avsluta medlemskapet. Gulnäbbsmedlemmar är befriade från betalandet av ordinarie medlemsavgift. Kap. III Stipendier, utmärkelser och regalier

8 § Förutom utnämnandet till Senior Honoris Causa och Seniormedlem har klubben andra utmärkelser samt regalier. Om dessa stipuleras i klubbens Reglemente för stipendier och utmärkelser.

Kap. IV President

9 § Klubbens president väljs bland föreläsare för de studerande angivna i 6 § för en period av tre (3) år. Kap. V Kurator

10 § Klubbens kurator väljs bland personer som vunnit lärd grad och är knuten till Åbo Akademi. Valet sker på höstterminens första ordinarie medlemsmöte för en period av två (2) år.

Kap. VI Styrelsen

11 § Klubbens angelägenheter handhas av dess styrelse, som består av ordförande, viceordförande, ekonomiser jämte minst tre (3) och högst sju (7) övriga medlemmar. Styrelsen är beslutförd då ordförande eller viceordförande jämte fyra (4) medlemmar är närvarande.

12 § Styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret väljs på ett av höstterminens medlemsmöten bland klubbens ordinarie medlemmar. Styrelseordföranden för det kommande verksamhetsåret innehar en observationspost i den sittande styrelsen till dess avgång, ifall denne inte redan är medlem av den sittande styrelsen. Styrelsens övriga medlemmar för de kommande verksamhetsåret väljs på ett av höstterminens medlemsmöten, bland klubbens ordinarie medlemmar. Om mötet så önskar kan till styrelsemedlem väljas person som ej ännu är medlem i klubben. Dock bör ovannämnda person erhålla ordinarie medlemskap så som i 6 § är föreskrivet under verksamhetsperiodens början. Styrelsen inleder sin verksamhet vid kalenderårets början.

13 § Klubbens namn tecknas ensamt av endera kurator eller ordförande, alternativt av viceordförande gemensamt med en myndig styrelsemedlem.

14 § Styrelsen bör åtnjuta medlemmarnas förtroende. Medlemmarna kan vid ett medlemsmöte med enkel majoritet av de avgivna rösterna befria styrelsen eller en styrelsemedlem från sina uppgifter genom att konstatera att styrelsen eller styrelsemedlemmen inte åtnjuter medlemmarnas förtroende. En förtroendefråga framförs genom en motion om misstroende vilken riktas till kuratorsnämnden. Förtroendefrågan ska motiveras skriftligen till kuratorsnämnden som utan dröjsmål ska informera styrelsen samt de berörda personerna personligen. Motionen bör vara underskriven av fem (5) ordinarie medlemmar, som tecken på att motionen har understöd. Om medlemmarna konstaterar att styrelsen eller en enskild styrelsemedlem inte åtnjuter medlemmarnas förtroende väljs en ny styrelse eller styrelsemedlem vid samma medlemsmöte, såvida inte medlemsmötets röstberättigade deltagare med enkel majoritet beslutar att bordlägga valet. Kap. VII Axels och Stinas Gamyler

15 § Axels och Stinas Gamyler är en alumnförening för Kemistklubben vid Åbo Akademi rf och dess uppgift är att: - fungera som en länk mellan näringslivet och studenterna - bevara intresset för Kemistklubben och Akademin - sammanlänka utexaminerade diplomingenjörer och kemister från Åbo Akademi.

Kap. VIII Möten

16 § Medlemsmöten sammankallas av styrelsen, minst två (2) gånger under både våroch höstterminen, i regel mellan januari och maj jämte september och december. Ytterligare möten kan sammankallas av styrelsen eller av medlemmar som stadgat i 22 §. Kallelse, ur vilken de ärenden som ska behandlas bör framgå, anslås senast tre (3) dagar före mötesdagen på en eller flera av klubbens huvudsakliga informationskanaler. När styrelsen så beslutar, kan medlemmarna delta på föreningens möte genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel. Det bör alltid finnas en fysisk mötesplats som bestäms av styrelsen.

17 § Medlemsmöte är beslutfört om det är enligt stadgarna sammankallat.

18 § Ett särskilt medlemsmöte, benämnt årsmötet, bör ordnas senast den 15 mars varje verksamhetsår. På årsmötet behandlas åtminstone följande ärenden: 1) val av ordförande för mötet 2) val av sekreterare för mötet 3) val av två (2) protokolljusterare för mötet 4) den avgående styrelsens årsberättelse och bokslut, inventarieförteckning samt verksamhetsgranskarnas berättelse 5) fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen 6) övriga till årsmötet hänskjutna eller av årsmötet upptagna ärenden

19 § Medlemsavgifter för följande läsår fastställs vid ett medlemsmöte under vårterminen.

20 § Vid ett av höstterminens medlemsmöten, benämnt valmöte, behandlas åtminstone följande ärenden: 1) fastställande av kommande års verksamhetsplan 2) fastställande av budgeten 3) vart tredje år: val av president 4) val av två (2) verksamhetsgranskare, två (2) suppleanter till verksamhetsgranskare samt två (2) lagergranskare 5) val av medlem till kuratorsnämnden för en period på två (2) år 6) val av övriga funktionärer 7) övriga till valmötet hänskjutna eller av valmötet upptagna ärenden.

21 § Ifall styrelsen eller en styrelsemedlem ämnar avgå ska detta företrädesvis meddelas på medlemsmöte. Nyval ordnas på följande medlemsmöte. Ifall en funktionär ämnar avgå, ska denne meddela om saken till styrelsen så att val av ny funktionär kan göras på följande medlemsmöte. Medlemmarna bör uppmärksammas på val av ny styrelse, styrelsemedlem eller funktionär.

22 § Extra medlemsmöte sammankallas vid behov av styrelsen eller om en tiondel (1/10) av klubbens röstberättigade medlemmar yrkar därpå.

23 § Vid medlemsmöten är endast ordinarie medlem röstberättigad.

Kap. IX Lån 

24 § Beslut om upptagande av lån, samt större inkomst- och utgiftsposter fattas endast vid ordinarie medlemsmöte.

Kap. X Räkenskaper och verksamhetsgranskning

25 § Klubbens ekonomiska angelägenheter bör skötas enligt god bokföringssed. Räkenskaperna avslutas årligen den 31 december.

26 § Granskningen av räkenskaperna och styrelsens förvaltning verkställs av verksamhetsgranskarna så snart bokslut uppgjorts eller annars när verksamhetsgranskarna anser det nödvändigt.

Kap. XI Kuratorsnämnden

27 § Kuratorsnämnden består av kurator samt tre (3) medlemmar. Kuratorsnämnden åligger att sammanträda årligen åtminstone före Kemistbaalen och avge utlåtanden om förtjänsttecken, stipendier och utmärkelser. Beslut om vidtagande av disciplinär åtgärd hör även till kuratorsnämndens uppgifter. De disciplinära åtgärder som kuratorsnämnden kan vidta är: 1) varning inför kuratorsnämnden 2) förbud att vistas i klubblokalen för en av kuratorsnämnden fastställd tid. Beslutet omprövas på skriftlig begäran 3) varning av kuratorsnämnden inför ordinarie medlemsmöte 4) uteslutning ur klubbens verksamhet och evenemang för en bestämd tid, som högst fortsätter till slutet av följande höst- eller vårtermin 5) uteslutning ur klubben. Sådant beslut bör dock stadfästas av ordinarie medlemsmöte som i 7 § är stadgat. Beslut om disciplinära åtgärder får icke fattas innan målsägande medlem beretts tillfälle att yttra sig. Som kuratorsnämndens beslut gäller den mening om vilken de flesta rösterna förena sig. Faller rösterna lika avgör kuratorns röst.

Kap. XII Stadgeändring och upplösning

28 § Beslut om ändring av dessa stadgar fattas med tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet på två (2) efter varandra följande ordinarie medlemsmöten.

29 § För beslut om upplösning av klubben fordras tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet på två efter varandra följande ordinarie medlemsmöten. I fall klubben upplöses tillfaller dess egendom i första hand Åbo Akademis Studentkår och i andra hand annan studentverksamhet.

Kap. XIII Särskilda stadganden

30 § Närmare föreskrifter om stadgarnas tillämpningar och klubbens verksamhet ingår i Arbetsordningen. Beslut om ändring av Arbetsordningen ska fattas med tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet vid ett ordinarie medlemsmöte.

31 § Beslut om ändring av klubbens Reglemente för stipendier och utmärkelser ska fattas med tre fjärdedels (3/4) röstmajoritet vid ett ordinarie medlemsmöte.

32 § Föreningen bör följa föreningslagen samt föreningens regler och instruktioner i sin verksamhet. Föreningen eller föreningens styrelse kan skapa övriga instruktioner som komplement till dessa för att reglera sin egen verksamhet.